Thày Cù Minh Quảng Tổ trưởng tổ KHTN bồi dưỡng kiến thức tin học cho GV, NV nhà trường